Get Adobe Flash player

Đăng nhập

Hỗ trợ trực tuyến

 yahoo-messenger

Lượt truy cập

358665
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Tổng
180
221
796
3821
4154
358665

Đề Thi - Kiểm Tra HKI

HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2017 - 2018

--------o0o-------

MÔN

ĐỀ KIỂM TRA

THAM KHẢO

ĐỀ THI

THAM KHẢO

Toán

Đề toán Đề toán

Vật lý

Đề lý Đề lý

Hóa học

Đề hóa Đề hóa

Sinh học

Đề sinh Đề sinh

Sử

Đề sử Đề sử

Địa lý

Đề địa Đề địa

Ngữ văn

Đề ngữ văn Đề ngữ văn

Công dân

Đề CD Đề CD

Tiếng Anh

Đề TA Đề TA

Tin học

Đề tin học Đề tin học

Âm nhạc

Đề Âm nhạc Đề Âm nhạc

Mỹ thuật

Đề MT Đề MT

Công nghệ

Đề CN Đề CN

 

HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2016 - 2017

--------o0o-------

 

MÔN

ĐỀ KIỂM TRA

THAM KHẢO

ĐỀ THI

THAM KHẢO

Toán

Đề toán Đề toán

Vật lý

Đề lý Đề lý

Hóa học

Đề hóa Đề hóa

Sinh học

Đề sinh Đề sinh

Sử

Đề sử Đề sử

Địa lý

Đề địa Đề địa

Ngữ văn

Đề ngữ văn Đề ngữ văn

Công dân

Đề CD Đề CD

Tiếng Anh

Đề TA Đề TA

Tin học

Đề tin học Đề tin học

Âm nhạc

Đề Âm nhạc Đề Âm nhạc

Mỹ thuật

Đề MT Đề MT

Thể dục

Đề TD

Đề TD

Công nghệ

Đề CN Đề CN

 

--------o0o-------

HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2015 - 2016

MÔN

KHỐI

ĐỀ THI

THAM KHẢO

ĐỀ KT

THAM KHẢO

Toán

Khối 6

ĐỀ TOÁN ĐỀ TOÁN

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Khối 6

ĐỀ LÝ ĐỀ LÝ

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Hóa

Khối 8

ĐỀ HÓA ĐỀ HÓA

Khối 9

Sinh

Khối 6

ĐỀ SINH ĐỀ SINH

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Sử

Khối 6

ĐỀ SỬ ĐỀ SỬ

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Địa

Khối 6

ĐỀ ĐỊA ĐỀ ĐỊA

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Ngữ văn

Khối 6

ĐỀ NGỮ VĂN ĐỀ NGỮ VĂN

Khối 7

Khối 8

Khối 9

GDCD

Khối 6

ĐỀ GDCD ĐỀ GDCD

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Tiếng anh

Khối 6

ĐỀ TIẾNG ANH ĐỀ TIẾNG ANH

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Tin học

Khối 6

ĐỀ TIN HỌC

ĐỀ TIN HỌC

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Âm nhạc

Khối 6

ĐỀ ÂM NHẠC

ĐỀ ÂM NHẠC

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Mỹ thuật

Khối 6

ĐỀ MỸ THUẬT ĐỀ MỸ THUẬT

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Công nghệ

Khối 6

ĐỀ CÔNG NGHỆ ĐỀ CÔNG NGHỆ

Khối 7

Khối 8

Khối 9

 

---------------------------------------0O0--------------------------------------------

 

HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2014-2015

MÔN

KHỐI

ĐỀ KT

THAM KHẢO

ĐỀ THI

THAM KHẢO

Toán

Khối 6

    

 

ĐỀ TOÁN

 

 

 Toán 6

Khối 7

 Toán 7

Khối 8

 Toán 8

Khối 9

 

Khối 6

   

 

 ĐỀ LÝ

 

 Lý 6

Khối 7

 Lý 7

Khối 8

 Lý 8 

Khối 9

Hóa

Khối 6

   

 

 ĐỀ HÓA

Khối 7

Khối 8

 Hóa 8 

Khối 9

Sinh

Khối 6

   

 

 ĐỀ SINH

 Sinh 6

Khối 7

 Sinh 7 

Khối 8

 Sinh 8 

Khối 9

Sử

Khối 6

   

  ĐỀ SỬ

 Sử 6

Khối 7

 Sử 7 

Khối 8

 Sử 8 

Khối 9

Địa

Khối 6

   

 

ĐỀ ĐỊA

Địa 6 

Khối 7

Địa 7 

Khối 8

Địa 8 

Khối 9

Ngữ Văn

Khối 6

 

 

ĐỀ NGỮ VĂN

 Văn 6

Khối 7

 Văn 7 

Khối 8

 Văn 8 

Khối 9

GDCD

Khối 6

   

 

 ĐỀ GDCD

 Công dân 6

Khối 7

 Công dân 7 

Khối 8

 Công dân 8 

Khối 9

 Công dân 9 

Tiếng Anh

Khối 6

    

 

ĐỀ TIẾNG ANH

 

 Tiếng Anh 6

Khối 7

 Tiếng Anh 7 

Khối 8

 Tiếng Anh 8 

Khối 9

Tin học

Khối 6

   

 

ĐỀ TIN HỌC

 Tin học 6

Khối 7

 Tin học 7 

Khối 8

 Tin học 8 

Khối 9

 Tin học 9 

Âm Nhạc

Khối 6

   

 

ĐỀ ÂM NHẠC

 Nhạc 6

Khối 7

 Nhạc 7 

Khối 8

 Nhạc 8 

Khối 9

 Nhạc 9 

Mỹ Thuật

Khối 6

   

 

ĐỀ MỸ THUẬT

 Mỹ Thuật 6

Khối 7

 Mỹ Thuật 7 

Khối 8

 Mỹ Thuật 8 

Khối 9

Công Nghệ

Khối 6

    

 

ĐỀ CÔNG NGHỆ

 Công nghệ 6

Khối 7

 Công nghệ 7 

Khối 8

 Công nghệ 8 

Khối 9

 Công nghệ 9 

Thông báo mới

  • Picture 300.jpg
  • Picture 302.jpg
  • WP_20130926_006.jpg